JM Hot News - шаблон joomla Окна

กรรมการบริหารวิทยาลัยฯมีมติเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆแก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ อีกหนึ่งช่องทางโดยการจัดทำจดหมายข่าว “บอกเล่า” ซึ่งจะเป็นจดหมายข่าวรายเดือน เพื่อแจ้งข่าวให้ทุกๆท่านทราบความเป็นมาเป็นไปและสถานการณ์ต่างๆของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย  โดยหวังว่าช่องทางการให้ข่าวสารข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในองค์กรและนำมาสู่การสื่อสารให้เกิดเข้าใจในทุกสถานการณ์เกิดขึ้นและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเที่ยงตรง